Wij en onze bondgenoten

Wie zijn wij?

Wat is en doet Enschede voor Vrede?

Enschede voor Vrede werd op 6 mei 1996 opgericht door een groep mensen uit Enschede en omgeving die actief waren (en zijn) in verschillende plaatselijke, landelijke of zelfs internationale vredesorganisaties. Dat was in een tijd dat de traditionele focus van de vredesbeweging als protestbeweging tegen (kern)wapens en Koude Oorlogsdenken plaats begon te maken voor een actieve inzet van vredesactivisten in conflictgebieden. Als internationale waarnemers bij grootschalige mensenrechtenschendingen, trainers in geweldloze acties of als mediatoren bij lokale conflicten en verzoeningsprojecten. Enschede voor Vrede is het uitvoerend orgaan van de Stichting  Vredes en Duurzaamheidsactiviteiten Netwerkstad (Vedan)

j_header_left

Doelstelling van de Stichting

De stichting heeft ten doel:

a. het informeren en mobiliseren van de Twentse bevolking voor vredeswerk en duurzaamheid; het bevorderen van het begrip tussen Nederlanders en Duitsers;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het uitgeven van publicaties, het organiseren van openbare bijeenkomsten, discussies en manifestaties en het organiseren van Duits-Nederlandse uitwisselingen.

statuten via link  “https://www.enschedevoorvrede.nl/wp-content/uploads/2013/10/Statuten-stichting-VEDAN.pdf”

Jaarlijks Vredesweek-programma

Enschede voor Vrede kreeg bij haar oprichting als doelstelling om die actuele ontwikkelingen rond vredeswerk en conflictpreventie onder de aandacht van de Enschedese bevolking te brengen in de vorm van informatie-bijeenkomsten, tentoonstellingen, solidariteitsacties, etc. Vanaf het begin doet ze dat door elk jaar, zoveel mogelijk in samenwerking met anderen, een veelzijdig programma voor de landelijke vredesweek in Enschede te organiseren. De laatste jaren als “Ambassade voor de Vrede” en in structurele samenwerking met de Wonne, de Wereldvredesvlam Twente, de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede, de opleiding fotografie van het ROC van Twente, de Wetenschapswinkel en Studium Generale van de Universiteit Twente.

Oorlogen in het Midden-Oosten

Anders dan we voorzagen bij onze oprichting in 1996, toen het optimisme hoogtij vierde over het toegroeien naar een vreedzame wereldorde met nog af en toe een lokaal gewapend conflict, bleek met name in het Midden-Oosten, waar veel Enschedeërs hun wortels hebben liggen, het oorlogsgeweld hand over hand toe te nemen. Samen met de Aramese Beweging voor Mensenrechten, de Samenwerkende Democratische Organisaties (van mensen afkomstig uit Turkije) en de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem organiseren we bijeenkomsten en protestacties over (de achtergronden van) mensenrechtenschendingen en oorlogshandelingen. Daarbij komt ook de Nederlandse en zelfs Twentse betrokkenheid in beeld, bijvoorbeeld als het gaat om wapenhandel.

Duits-Nederlandse betrekkingen

Vanaf het moment van haar oprichting onderhoudt Enschede voor Vrede contacten met de Duitse vredesbeweging in Münster en West-Münsterland. Met de afdeling Ahaus van Pax Christi im Bistum Münster worden regelmatig activiteiten georganiseerd waar de soms moeizame verhoudingen tussen Duitsers en Nederlanders en verzoenings¬processen centraal staan, met name bij bijeenkomsten in de Oase op de Duits-Nederlandse grens. Met het Friedensforum Münster organiseren we gezamenlijke activiteiten tegen het Duits-Nederlandse legercorps dat haar hoofdkwartier in Münster heeft en bijeenkomsten rond wapenhandel vanuit Duitsland en Nederland en het vredesonderzoek dat aan Duitse en Nederlandse universiteiten dreigt te verdwijnen.

Maandelijkse Vredestuin-bijeenkomsten

Gaandeweg organiseerde Enschede voor Vrede al doende informatie- en discussiebijeenkomsten door het hele jaar en niet alleen tijdens de vredesweek in september. Een paar jaar geleden zijn we begonnen daar wat meer regelmaat in aan te brengen en sinds een jaar hebben we op een vaste avond in de maand (met ingang van 2016 de tweede donderdagavond van de maand) een zogenaamde Vredestuin-bijeenkomst in de Wintertuin van de Wonne over uiteenlopende onderwerpen, die iets met vrede en geweldloosheid, maar ook met de achtergronden van oorlog en geweld te maken hebben. Daarbij proberen we ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij de actuele situatie in Enschede, bijvoorbeeld als het gaat om radicalisering, vluchtelingen en de situatie in het Midden-Oosten.

Tot slot

Leden van Enschede voor Vrede zijn veelal ook nog actief in andere Enschedese of landelijke (vredes)initiatieven waardoor ze vaak een belangrijke (voortrekkers)rol spelen in de opzet en uitvoering van andere, nieuwe activiteiten in de stad.

REGELING PRIVACY BELEID
eerste versie 25 mei 2018 / bijgewerkt op 21 juli 2018

Net als andere organisaties valt ook Enschede voor Vrede / stichting VEDAN vanaf heden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent in de eerste plaats dat alles wat wij als organisatie doen rond persoonsgegevens in een privacy beleid moet worden vastgelegd. Bij deze een eerste aanzet daartoe.

INVENTARISATIE VAN WIE EN WAT
We verwerken de volgende persoonsgegevens:
1. – van (bestuurs)leden: namen, huisadressen, e-mailadressen en telefoonnummers
2. – van belangstellenden: namen en e-mailadressen
3. – van externe contacten / samenwerkingspartners: geen centraal bestand (leden houden hun eigen netwerk bij)
4. – van bezoekers van onze activiteiten: er worden af en toe foto’s genomen
5. – incidenteel ondertekenaars van een petitie: namen, woonplaatsen en e-mailadressen

DOEL EN GRONDSLAG
ad 1. – onderlinge communicatie (grondslag: feitelijke instemming, recent bevestigd)
ad 2. – delen informatie over de activiteiten van de club (via een maandelijkse e-mail – daarvoor hebben de belangstellenden expliciet toestemming gegeven, in 90% van de gevallen door zelf hun naam en e-mail-adres op een lijst te zetten waar het doel op stond vermeld)
ad 3. – communicatie en delen informatie over de activiteiten van de club (grondslag: feitelijke instemming, maar dat is niet vastgelegd; strikt genomen ook geen centraal bestand van de organisatie)
ad 4. – naamsbekendheid / promotie van de club (grondslag: we zien een onderscheid tussen opnames van binnenactiviteiten (waar we alle betrokkenen om toestemming zullen vragen) en buitenactiviteiten (waar feitelijk ook willekeurige voorbijgangers foto’s kunnen nemen en ook daadwerkelijk nemen)
ad 5. – bij een volgende petitie zal nadrukkelijk worden vermeld waarvoor de verstrekte persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

TOEGANG, BEVEILIGING, BEWAARTERMIJNEN
ad 1. – van deze (interne) adressenlijst heeft elk lid een kopij. Deze kopijen worden niet gedeeld met derden zonder toestemming van de andere betrokkenen. Ook zorgt eenieder dat deze kopij veilig genoeg is opgeborgen. Vermelding op de lijst eindigt op verzoek van de betrokkene; er wordt geen lijst bijgehouden van oud-leden.
ad 2. – deze lijst wordt beheerd door slechts één van de leden en in principe één keer per maand gebruikt voor een bcc-mailing naar de belangstellenden met informatie over de komende acitiviteiten. De lijst wordt niet met derden gedeeld en de beheerder draagt zorg voor voldoende technische beveiliging. Op hun verzoek worden betrokkenen van de lijst verwijderd en er is geen lijst van oud-belangstellenden.
ad 3. – er is geen sprake van een centraal bijgehouden lijst; elk lid bewaart op zijn of haar eigen manier de gegevens van relevante contactpersonen
ad 4. – foto’s van activiteiten worden op de website geplaatst en zijn dus in principe voor iedereen beschikbaar
ad 5. – hierover is nog niets geregeld omdat er op dit moment geen petitie loopt.

Jaarverslagen

jaarverslag 2015 via link:https://www.enschedevoorvrede.nl/wp-content/uploads/2013/10/EVV-Jaarverslag-2015-volledig.pdf

jaarplan 2016 via link:https://www.enschedevoorvrede.nl/wp-content/uploads/2013/10/EVV-Jaarplan-2016.pdf

jaarverslag 2016  https://www.enschedevoorvrede.nl/wp-content/uploads/2018/02/EVV-Jaarverslag-2016-volledig.pdf

jaarverslag 2017   https://www.enschedevoorvrede.nl/wp-content/uploads/2018/04/EVV-Jaarverslag-2017-volledig.pdf

jaarverslag 2018 https://www.enschedevoorvrede.nl/wp-content/uploads/2019/04/EVV-Jaarverslag-2018-secretarieel.pdf https://www.enschedevoorvrede.nl/wp-content/uploads/2021/12/JAARVERSLAG-2018-FINANCIEN.pdf

jaarverslag 2019https://www.enschedevoorvrede.nl/wp-content/uploads/2022/02/financieel-verslag-2019-herzien.pdf

jaarverslag 2020 https://www.enschedevoorvrede.nl/wp-content/uploads/2022/02/Financieel-Verslag-2020-Definitief.pdf

jaarverslag 2021

RSIN/fiscaalnummer   817429116

naar overeenkomst periodieke schenking: https://www.enschedevoorvrede.nl/wp-content/uploads/2017/08/overeenkomst-periodieke-schenking.pdf

Bestuur

R. Dorgelo, voorzitter

J. Schaake, secretaris

W.L.M. van den Heuvel,penningmeester

Contactadres

Woolderbeekweg 9
7553 BZ Hengelo
tel. 06-23885058

info@enschedevoorvrede.nl

bankrekening, Kamer van Koop handel, enz.

Triodosbanknummer: NL52TRIO019.83.19.967  t.n.v. stichting VEDAN, Enschede

nummer Kamer van Koophandel 08151917 (stichting Vredes en Duurzaamheidsactiviteiten  Netwerkstad)

RSIN 817429116

en dat zijn onze bondgenoten:

Links naar andere organisaties: