Zienswijze Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau Milieuonderzoek Schaliegas

logo Vedan 2013

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt conceptnotitie Structuurvisie Schaliegas,
Postbus 23
2290 AA Wageningen

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben kennisgenomen van de bovenstaande notitie en gebruiken graag de gelegenheid om op deze notitie een inspraakreactie te geven.

Ons inziens zou het onderzoek niet zozeer gericht moeten worden op de nut en noodzaak van schaliegasboringen, maar op het tegendeel namelijk het gebrek aan nut en noodzaak van de winning van schaliegas.
Als alle energieonderzoeken gericht zouden worden op het gebruik van duurzame energiebronnen en vooral ook op de mogelijkheden voor efficiënte tijdelijke energieopslag en op mogelijkheden voor energiebesparing dan zou het energieprobleem definitief opgelost worden.

Dus stop met kernenergie, kolencentrales en schaliegas.

De nadelen van schaliegaswinning d.m.v. fracking-2 zijn veel groter dan de voordelen:
– Chemische verontreinigingen van ondergrond en grondwater.
– Gevaar voor drinkwatervervuiling.
– Mogelijke aardbevingen.
– Beschadiging van natuurgebieden.
– Grootschalig gebruik van het schaarser wordende water.
– Afvalverwerking van verontreinigd water.
– Hoge CO-2 emissie bij de productie en het vervoer van schaliegas.
– Veel vervoer van gas en afvalproducten
– Beperking mogelijkheden tot alternatief gebruik bodem, zoals warmtewinning.

Tot onze teleurstelling hebben wij moeten constateren dat ook onze regio Twente zoekgebied is voor schaliegas. Alhoewel duidelijk zal zijn dat wij tegen schaliegaswinning in Nederland zijn, zijn er voor onze regio nog een aantal additionele problemen:
In Twente zij al een aantal ondergrondse activiteiten zoals zoutwinning; mogelijke olieopslag in cavernes en mogelijke opvulling van cavernes met “afval”.
De gevaren van deze activiteiten zijn al bekend, namelijk het inzakken van cavernes en de olielekkage in Gronau. Deze zouden vergroot kunnen worden door fracking.
Wij vragen ons af of er door fracking geen grote cavernes ontstaan met een mogelijk instortingsgevaar.
Overigens constateren we dat de voortvarendheid waarmee het ministerie de schaliegaswinning in Nederland wil onderzoeken in diverse publicaties wordt gekoppeld aan de opgelopen spanningen met Rusland en het streven naar een verminderde energie-afhankelijkheid. Hoewel wij vanuit het oogpunt van duurzaamheid het streven naar een verminderde afhankelijkheid van fossiele energiebronnen onderschrijven, maken we bezwaar tegen deze geopolitieke argumentatie. Juist ook de ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie heeft geleerd dat vrede, veiligheid en stabiliteit in Europa gediend is door economische samenwerking tussen landen en zeker niet door het streven naar het verbreken van economische relaties zodat landen met de ruggen tegenover elkaar kunnen staan.”

Conclusie:
Het zal duidelijk zijn dat wij vinden dat de rapportage en beslissingsprocedure m.b.t. schaliegaswinning in Nederland veel meer op alternatieven moet worden gericht om de zgn. noodzaak van fracking nihil te maken

Hoogachtend,
Namens het bestuur van de stichting VEDAN,
Jan Peters, bestuurslid