PERSBERICHT – Stichting VEDAN wijst Veiligheidsregio Twente op onverantwoorde risico’s nucleaire installaties Lingen

Enschede, 10 juni 2020 – De stichting Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad (VEDAN) wijst in haar zienswijze inzake het tot 9 juni jl. door de Veiligheidsregio Twente ter inzage gelegde “Rampbestrijdings¬plan Kernkraftwerk Emsland” op een drietal onverantwoorde risico’s die daarbij gelopen worden. Deze zienswijze is gebaseerd om een langdurige betrokkenheid van stichting VEDAN bij de verschillende nucleaire installaties in en vooral rond Twente. Naast de in het Rampbestrijdingsplan centraal staande kerncentrale in Lingen zijn dat de Brennelementzwischenlager in Ahaus, de Urenco-vestigingen in Almelo en Gronau en de eveneens in Lingen gevestigde splijtstofstavenfabriek ANF.
Stichting VEDAN benadrukt dat de Veiligheidsregio Twente evenals de hulpdiensten in en rond Lingen volstrekt machteloos staat ten aanzien van de gevolgen van een serieus stralingsincident bij de kerncentrale Lingen. De enkele jaren geleden binnen de Veiligheidsregio onder jongeren uitgedeelde jodiumtabletten werken alleen op statistisch niveau, maar bieden geen enkele individuele hulp en in het Rampbestrijdingsplan wordt ten onrechte zeer onvoldoende geanticipeerd op spontane of vanuit Duitsland georganiseerde evacuatie van de eigen bevolking cq. de tussen Lingen en de grens woonachtige Duitse bevolking (waaronder die van de stad Nordhorn).
In de tweede plaats wijst stichting VEDAN in haar zienswijze op het feit dat de kerncentrale in Lingen op de nominatie staat uiterlijk 31 december 2022 buiten gebruik te worden gesteld. Enerzijds leidt dat ertoe dat in de kerncentrale geen grote investeringen meer worden verricht en dat naar aanleiding van de steeds vaker voorkomende incidenten slechts kleinschalige reparaties worden  uitgevoerd waardoor de centrale regelmatig stilgelegd moet worden. Anderzijds roepen zowel de afkoppeling over uiterlijk twee-en-een-half jaar en de talloze buitengebruikstellingen die nu reeds plaats vinden de vraag op of het dan nog wel nodig is dat de centrale blijft doordraaien en ons in Twente blootstelt aan de daarmee verbonden risico’s. Stichting VEDAN noemt het doordraaien “steeds onnodiger, steeds onveiliger en daarmee steeds onverantwoorder”.
Als derde punt wijst stichting VEDAN op de brand die in december 2018 in de splijtstofstavenfabriek ANF te Lingen woedde. Dat bracht ook in Twente de nodige onrust met zich mee en de Veiligheidsregio trachtte dit te bagatelliseren door van een brand in een “nucleair laboratorium” te spreken. In het ter inzage gelegde Rampbestrijdingsplan trekt ze deze bagatelliserende lijn door, door “nucleaire laboratoria” vooral aan zieken¬huizen te verbinden en daarmee in een B-categorie onder te brengen. Een fabriek waarin splijtstofstaven voor kerncentrales worden vervaardigd hoort echter in de A-categorie plaats waarin ook de kerncentrale zelf is ondergebracht. Het Rampbestrijdingsplan laat daarom, aldus stichting VEDAN, deze splijtstofstavenfabriek, volstrekt ten onrechte buiten beschouwing.