GAZAMANIFEST van PAX

Manifest

(Bent u ermee eens: voor het tekenen van het Manifest ga naar: http://www.gazamanifest.nl)

Gaza: nu tijd voor echte vrede

Wij, verontruste burgers en organisaties van Nederland, spreken ons uit richting onze medeburgers, regering en politieke partijen, maatschappelijke, religieuze en culturele organisaties en doen een beroep op hen dat ook te doen!

Het menselijk drama in Gaza is onverantwoord en onacceptabel. 1,8 Miljoen mensen zijn permanent opgesloten op een klein en overvol grondgebied. Ze hebben geen vrijheid van beweging, er vindt geen opbouw en ontwikkeling plaats, er is toenemende armoede en voortdurend geweld. Tijdens grootschalig geweld wordt de inwoners van Gaza zelfs de mogelijkheid van vluchten ontzegd. De grenzen zijn aan alle kanten hermetisch gesloten. Safe havens en VN-locaties zoals scholen bieden niet voldoende veiligheid. Klinieken en ziekenhuizen zijn gebombardeerd. Essentiële infrastructuur is vernietigd. Daarmee wordt de gezondheid en het overleven van alle Palestijnse burgers in Gaza op het spel gezet. Mensen hebben zelfs niet de kans hun doden te bergen en te begraven.

Een tijdelijk staakt het vuren moet leiden naar een echte wapenstilstand. De wurgende blokkade van Gaza moet eindigen, de vrijheid van beweging gegarandeerd, de economische bronnen die Gaza bezit (visserijgronden en landbouwgronden)  moeten veilig gebruikt kunnen worden. De veiligheid van alle burgers moet verzekerd worden.

Israël beroept zich voor zijn herhaalde aanvallen op Gaza op het recht van staten op zelfverdediging. Vanuit Gaza worden immers willekeurig raketten op Israël  afgeschoten die angst en paniek veroorzaken onder Israëlische burgers en waarbij burgers zijn omgekomen. Deze aanvallen zijn onaanvaardbaar en misdadig. Ook bestaat de angst dat de tunnels worden gebruikt voor aanvallen op burgers.

Israëls handelswijze ten opzichte van Gaza duidt evenwel niet alleen op zelfverdediging. Het recht op zelfverdediging kent morele en politieke grenzen. Die grenzen zijn overschreden door Israël. Het geweld van het Israëlische leger is disproportioneel en maakt onvoldoende onderscheid tussen strijders en burgers. Het hoge aantal doden in Gaza – meer dan 1.800 waarvan volgens de VN driekwart burgers en een groot aantal kinderen – maakt dat duidelijk. Dit is moreel onacceptabel en mogelijk in strijd met het Internationaal Humanitair Recht.

De Israëlische regering kiest in het conflict met de Palestijnen niet voor duurzame en politieke oplossingen maar voor een agressieve  vorm van conflict management: een voortdurende toepassing van geweld, blokkades, een spel van verdeel en heers met de verschillende Palestijnse partijen en het ontzeggen van de vrijheid van beweging in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever.

Vredesonderhandelingen lopen stuk op de onwil van deze Israëlische regering die ondertussen doorgaat met feitelijke annexatie van Palestijns grondgebied, de economische ontwikkeling van de Palestijnse gebieden frustreert en een sluipend maar permanent proces van verdrijving van Palestijnen uitvoert, zowel op de Westelijke Jordaanoever als in Oost-Jeruzalem. Om het eigen optreden te rechtvaardigen en de standpunten van de tegenstander te ontkrachten, zoekt de Israëlische regering haar toevlucht tot het demoniseren van  Palestijnen, Palestijnse Israëliërs en Israëlische vredes- en mensenrechtenactivisten. De Israëlische regering heeft met de aanval op Gaza bewust de recent gevormde Palestijnse eenheidsregering ondermijnd. Deze eenheidsregering, die ook Hamas in het proces betrekt en een matigende werking op militante groepen kan hebben, is ook door de internationale gemeenschap onvoldoende gesteund.

Wij houden de Israëlische regering als sterkste partij niet uitsluitend maar wel in zeer hoge mate verantwoordelijk voor het geweld en voor het niet oplossen van het onderliggende conflict.

Verzet tegenonderdrukking is een recht. Geweld tegen burgers is daarbij verboden. Aan Palestijnse zijde wordt door Hamas en andere milities willekeurig geweld tegen Israël ingezet als verzetsstrategie en als manier om aan populariteit te winnen. Dat is een doodlopende weg. Het ondermijnt het bestaan van de Palestijnen in Gaza en is een moreel verlies voor het Palestijnse volk als geheel.

Onderdrukking leidt tot verzet en geweld roept geweld op. Er is geen enkele reden meer om te denken dat Israëliërs en Palestijnen op eigen kracht ooit tot een overeenkomst komen. Daarom moeten er internationale druk en initiatieven komen om de onderliggende politieke kwesties die vrede tussen Israël en de Palestijnen en in de regio blokkeren, op te lossen.                                                

Tijd voor effectieve drukmiddelen:

  • Wij willen het conflict tussen Israël en de Palestijnen allereerst bezien vanuit het oogpunt van de slachtoffers, Palestijnse en Israëlische burgers, en vanuit de eisen van rechtvaardigheid en internationaal recht. We roepen vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap op om dit ook te doen. Vanuit die basis moeten de noodzakelijke politieke stappen worden gezet en dienen maatregelen te worden genomen.
  • Wij roepen de internationale gemeenschap (inclusief de Nederlandse regering) op om diplomatieke stappen te zetten en economische, juridische en politieke maatregelen te bevorderen zoals die in vergelijkbare internationale situaties gehanteerd worden, alle gericht op het boycotten en desinvesteren uit de bezetting. Uit de bezetting mag door geen land, bedrijf of instelling profijt getrokken worden.
  • Daarom roepen wij tevens op geen producten uit de nederzettingen te kopen en niet te investeren in bedrijven die het nederzettingenbeleid structureel mogelijk maken. Informeer u op de website van PAX over de mogelijkheden.
  • Met het oog op het boycotten van de bezetting moeten bestaande economische verdragen en samenwerkingsovereenkomsten met Israël mogelijkerwijs worden opgeschort.
  • Het vermoeden van oorlogsmisdaden dient vooralsnog te leiden tot opschorting van wapenleveranties en onafhankelijk juridisch onderzoek.
  • Wij zullen de Palestijnse en Israëlische vredes- en mensenrechtenactivisten steunen in hun geweldloos verzet met als doel een vreedzame, rechtvaardige en veilige oplossing voor beide volken te bereiken. Wij roepen ook u op steun te geven aan die groepen – Israëlisch, Palestijns, joods, islamitisch of christelijk – die oog hebben voor de slachtoffers, zich baseren op morele principes, de mensenrechten respecteren en kritisch staan tegenover machthebbers, ideologieën en religieus extremisme.
  • Wij willen en zullen antisemitische uitlatingen en tendensen overal waar wij die aantreffen, bestrijden. Tegelijkertijd weigeren we ons monddood te laten maken door het verwijt dat kritiek op de Israëlische politiek een vorm van antisemitisme zou zijn.

Sluit u aan

Onderteken dit manifest en laat aan uw medeburgers, de strijdende partijen, de Nederlandse regering, de EU en de VN weten: het is tijd voor een echte oplossing!