Demo WTC Hengelo op 17 april 2019

GEEN MILITAIRE OEFENINGEN
OP VM. VLIEGBASIS TWENTHE
In de Nota van Beantwoording rond het in het voorjaar 2017 door Provinciale Staten vastgestelde Luchthavenbesluit schreef Gedeputeerde Staten in reactie op het door VEDAN ingebrachte bezwaar: “het vliegveld zal enkel incidenteel en in geval van noodzaak voor militaire doeleinden gebruikt worden”. Dus niet voor reguliere oefeningen, zo constateer-den wij met de aanwezige leden van PS tijdens de commis-sievergadering van 7 februari 2017.
Krap twee maanden later betoogde een vertegenwoordiger van Defensie dat het departement Twente zou “weten te vinden” voor het houden van militaire oefeningen en sinds-dien zijn er tenminste drie grote en talloze kleinere militaire oefeningen geweest op dit “terrein voor high tech bedrijvig-heid met luchtvaartfaciliteiten”.
VEDAN heeft tot drie keer toe scherp geprotesteerd bij PS èn GS tegen deze schending van ook aan PS gedane toezeg-gingen, maar tot dusverre zonder één enkele reactie. We vinden dit niet-reageren teleurstellend, het schenden van toezeggingen door GS onaanvaardbaar en de meer-dan-incidentele militaire oefeningen onwenselijk.
VEDAN
Stichting Vredes- en DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad
www.stichtingvedan.nl
Rad Dagger II, oktober 2017
Internationale oefening Falcon Autumn, oktober 2018