Brief Vredesorganisaties aan Tweed/e Kamer


Geachte leden van de Tweede Kamer,

Wij, ondergetekende vredesorganisaties, willen u aan de vooravond van de begrotingsdebatten over Defensie en Buitenlandse Zaken in november op de hoogte brengen van onze opvattingen. Tevens verzoeken we u onze vragen en standpunten ter harte te nemen. Met deze brief willen wij u een aantal vraagstukken voorleggen en onze oplossing daarbij geven.
Dramatische ontwikkelingen wereldwijd
Het afgelopen jaar heeft een aantal dramatische ontwikkelingen plaatsgehad. De covid-pandemie met wereldwijd al 4,5 miljoen doden stelt ons vragen over de prioriteiten die de mensheid heeft en de besteding van de middelen die er zijn. Deze pandemie vergroot de kloof tussen arm en rijk die er lang was. Daarnaast is het inmiddels onmiskenbaar dat de natuurrampen (bosbranden, overstromingen door orkanen en overmatige regenval, maar ook langdurige droogte, die alle het gevolg zijn van klimaatverandering) die bij voortduring over de wereld razen het uiterste vragen van een verstandige politieke leiding. Extra middelen voor de bestrijding van klimaatverandering hebben een hoge prioriteit in onze ogen.
Daarnaast zijn er politieke ontwikkelingen die om heroriëntatie vragen van het beleid. De belangrijkste gebeurtenis waar Nederland bij betrokken was, is de nederlaag in de 20 jaar durende oorlog in Afghanistan. Dat werpt vragen op over de strategie in de oorlog tegen terreur en de besteding van militaire middelen daaraan. De mislukte operatie in Afghanistan zou tot herbezinning op oorlogvoeren en bewapening moeten leiden. Daarentegen wordt nu een Koude Oorlog tegen China opgevat. Daarnaast worden de ongewenste spanningen met Rusland eerder groter dan kleiner.

Actieve vredespolitiek
Ons pleidooi is om minder te redeneren vanuit oorlogsvoorbereiding maar vanuit de mogelijkheden om vrede en internationale solidariteit te bevorderen. Daarbij gaat de civiele veiligheid boven de militaire situatie. Het vertrouwen moet gaan boven dreigingspercepties. Wij bepleiten een actieve vredespolitiek die zowel door Buitenlandse Zaken als door Defensie gecoördineerd wordt uitgedragen.
Dat betreft de versterking van de Nederlandse diplomatie in wereldpolitieke vraagstukken. Daarbij denken we aan de volgende speerpunten:
 Het bevorderen van onderhandelingen met Rusland over ontspanning in Europa.
 Het voorkomen van Koude Oorlog met China.
 Het ondertekenen van het VN-verdrag tot een verbod op kernwapens.
 Het versterken van de VN.
 Het stoppen van de wapenexporten naar landen die in oorlog zijn.
 Verhoog de ontwikkelingshulp en maak de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking vrij van militaire componenten.
 Verlaag de uitstootcijfers van broeikasgassen van de krijgsmacht en neem deze op in het totaal van de uitstootcijfers. De krijgsmacht is daar tot op heden helaas van uitgezonderd.
Met betrekking tot de Defensiebegroting het volgende.
We merken op dat er al jarenlang een lobby gaande is om de Defensie-uitgaven te verhogen. De belangrijkste motor daarvan is de NAVO zelf die lidstaten dwingend oproept zeker 2% van het totale bbp aan Defensie te besteden. Ondanks de belofte van de regering van Nederland omdat te doen, gebeurt dat op een halfslachtige manier. Wij vragen u om de hele doelstelling te herzien en niet door te modderen ‘in de richting van’ de 2%-eis. De vele extra miljarden die dit streven eist dienen aan tal van sociale noden te worden besteed, zoals het verbeteren van de zorg, bestrijding woonkosten of armoedebestrijding in binnen- en buitenland.
De internationale politieke spanningen nemen toe – eerder door dit streven van bewapening dan door agressie tegen ons grondgebied. De spanningen aan de grenzen met Rusland moeten diplomatiek worden opgelost. Er is geen andere reële oplossing. In dat licht is het streven naar bewapening zowel gevaarlijk als zinloos.
In de Defensiebegroting 2022 wordt veel meer geld gevraagd voor Defensie. Ook wordt gesteld dat er ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt in de Defensieorganisatie als dat niet gebeurt. Wij denken dat het nodig is de werkelijkheid onder ogen te zien en een andere, veel bescheidener, krijgsmacht in te richten. De ongekend hoge investeringsgraad van inmiddels 24%, zelfs meer dan de voorgenomen 20% van de defensiebegroting, moet sterk naar beneden worden bijgesteld.

Onze speerpunten zijn:
 Openheid over de kernwapenpolitiek.
 Geen kernwapens voor de F-35.
 Geen wapens voor de Nederlandse Reaper-drone.
 Geen nieuwe peperdure onderzeeboten.
 Niet meer F-35’s.


Dit zijn maar enkele van de concrete zaken die u kunt ondernemen om in het licht van de ervaringen van de catastrofale oorlog in Afghanistan een herbezinningspolitiek te voeren met betrekking tot buitenlandse politiek en defensie.
We rekenen op uw vredeswil.


Women’s International League for Peace and Freedom
Platform Vrouwen & Duurzame Vrede
Amsterdams Vredesinitiatief
Enschede voor Vrede
Vredebeweging País
Stop Wapenhandel
Kerk en Vrede
Met vriendelijke groet namens allen,
Marijke Kruyt amsterdamsvredesinitiatief@gmail.com